Tag Archives: BPL

5 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับ Long covid คืออะไร ทำไมต้องรีบป้องกัน

long covid

Long Covid (ลองโควิด) คือ ภาวะที่ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid เมื่อผ่านการรักษาจนไม่มีเชื้อแล้ว แต่อาการป่วยยังคงมีอยู่ยาวนานเกินกว่า 3 สัปดาห์ เรียกผู้ป่วยนี้ว่า Long Covid หรือ Post Covid